1. Trang chủ
  2. Tags "Chia sẻ về cách sử dụng hàm steyx trong excel"

Giới thiệu về cách sử dụng hàm steyx trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm steyx trong excel

STEYX là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là sai số chuẩn của giá trị y dự đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy

© Copyright 2020 kenhit.vn, All rights reserved.