1. Trang chủ
  2. Excel

Cách sử dụng hàm sumif trong excel

Cách sử dụng hàm sumif trong excel

SUMIF là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là tổng các số trong vùng cần tính theo điều kiện cho trước

Xem thêm

Giới thiệu về cách sử dụng hàm z.test trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm z.test trong excel

Z.TEST là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là giá trị P một phía của kiểm tra z.

Xem thêm

Cách sử dụng hàm yieldmat trong excel

Cách sử dụng hàm yieldmat trong excel

YIELDMAT là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là lợi tức hàng năm cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn.

Xem thêm

Giới thiệu về cách sử dụng hàm yielddisc trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm yielddisc trong excel

YIELDDISC là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là lợi tức hàng năm cho chứng khoán chiết khấu.

Xem thêm

Cách sử dụng hàm yielddisc trong excel

Cách sử dụng hàm yielddisc trong excel

YIELDDISC là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là lợi tức của một chứng khoán trả lãi định kỳ.

Xem thêm

Giới thiệu về cách sử dụng hàm yearfrac trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm yearfrac trong excel

YEARFRAC là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là phần trong năm được đại diện bởi số ngày trọn vẹn giữa hai ngày

Xem thêm

Cách sử dụng hàm yearfrac trong excel

Cách sử dụng hàm yearfrac trong excel

YEARFRAC là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là giá trị hiện tại ròng cho một lịch biểu dòng tiền không nhất thiết phải là định kỳ

Xem thêm

Giới thiệu về cách sử dụng hàm xirr trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm xirr trong excel

XIRR là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là tỷ suất hoàn vốn nội bộ cho một lịch biểu các dòng tiền không nhất thiết phải là định kỳ

Xem thêm

Cách sử dụng hàm workday.intl trong excel

Cách sử dụng hàm workday.intl trong excel

WORKDAY.INTL là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là số sê-ri của ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc đã xác định

Xem thêm

Giới thiệu về cách sử dụng hàm workday trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm workday trong excel

WORKDAY là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là một số ngày làm việc đã xác định

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng hàm weibull.dist trong excel

Hướng dẫn sử dụng hàm weibull.dist trong excel

WEIBULL.DIST là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là phân bố Weibull

Xem thêm

Giới thiệu về cách sử dụng hàm varpa trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm varpa trong excel

VARPA là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp.

Xem thêm

Cách sử dụng hàm vara trong excel

Cách sử dụng hàm vara trong excel

VARA là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là Ước tính phương sai dựa trên mẫu.

Xem thêm

Giới thiệu về cách sử dụng hàm var.s trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm var.s trong excel

VAR.S là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là phương sai dựa trên mẫu

Xem thêm

Cách sử dụng hàm tính var.p trong excel

Cách sử dụng hàm tính var.p trong excel

VAR.P là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp

Xem thêm

Giới thiệu về cách sử dụng hàm upper trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm upper trong excel

UPPER là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là chuyển đổi văn bản thành chữ hoa.

Xem thêm

Cách sử dụng hàm t.test trong excel

Cách sử dụng hàm t.test trong excel

T.TEST là hàm tính toán trong excel để cho ra kết quả là xác suất kết hợp với Phép thử t Student.

Xem thêm

Giới thiệu về cách sử dụng hàm trunc trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm trunc trong excel

TRUNC là hàm tính toán trong excel để dùng cho việc  làm tròn một số thành số nguyên bằng cách loại bỏ phần thập phân của nó.

Xem thêm

Cách sử dụng hàm trimmean trong excel

Cách sử dụng hàm trimmean trong excel

TRIMMEAN là trung bình của phần trong một tập dữ liệu

Xem thêm

Giới thiệu về cách sử dụng hàm trim trong excel

Giới thiệu về cách sử dụng hàm trim trong excel

TRIM là hàm tính toán trong excel để dùng cho việc cắt bỏ tất cả khoảng trống ra khỏi văn bản.

Xem thêm

Tin tức ngẫu nhiên

Hướng

Hướng dẫn sử dụng hàm minute trong excel 2010

Hàm Minute là hàm đưa giá trị của giờ về giá trị phút là số nguyên. Ví dụ bạn có thời gian là 12:23 thì khi sử dụng hàm Minute sẽ đưa giá trị về số nguyên là 23.

Học Word

Hướng

Hướng dẫn cách tạo nhiều header và footer khác nhau trong cùng một văn bản word

Xin chào các bạn ở bài trước mình có hướng dẫn cách bạn cách tạo header và footer cho word, nhưng đó chỉ là tạo cho toàn văn bản thui! Còn nếu muốn tạo nhiều  header và footer trên cùng một văn bản thì làm thế nào!

© Copyright 2016 kinhnghiemit.net, All rights reserved.